Regulamin rekrutacji

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Warunki i tryb rekrutacji kandydatów do  klas pierwszych 

 V Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Heweliusza w Legnicy

 na rok szkolny 2017/2018.

Każdy uczeń może wybrać trzy szkoły ponadgimnazjalne według kolejności preferencji. Może w nich wybrać nieograniczoną liczbę oddziałów do których chciałby uczęszczać.

Istotna jest kolejność wyboru, gdyż system przydzieli go tylko do jednego oddziału, w podaniu usytuowanego najwyżej.  O kolejności przydziału zadecyduje liczba punktów rekrutacyjnych.

 1. Rekrutacja uczniów do szkoły odbywa się na podstawie kryteriów:
  1. liczby punktów uzyskanych za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum,
  2. liczby punktów uzyskanych za oceny z języka polskiego i matematyki oraz dwóch wskazanych przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
  3. liczby punktów uzyskanych za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum:
  4. liczby punktów za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem; 

2.  Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym maksymalnie 200 punktów.  Sumę punktów rekrutacyjnych oblicza się z uwzględnieniem niżej przedstawionych zasad:

a) wyniki egzaminu gimnazjalnego z zakresu j. polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych oraz z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym mnoży się przez 0,2. Maksymalna liczba punktów rekrutacyjnych za wyniki egzaminu gimnazjalnego z wymienionych wyżej zakresów wynosi 100 punktów; 

b) punkty za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z czterech przedmiotów: j. polski, matematyka  i dwa przedmioty wskazane przez  dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej nalicza się zgodnie z zasadą:

 •  18 punktów  – ocena: celujący,
 •  17 punktów  – ocena: bardzo dobry,
 •  14 punktów  – ocena: dobry,
 •   8  punktów  – ocena: dostateczny,
 •  2  punkty  – ocena: dopuszczający. 

Za oceny z zajęć edukacyjnych kandydat może uzyskać maksymalnie 72 punkty. 

c) 28 punktów za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodnie z zasadami:

-          ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem - 7pkt,

-          osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych  organizowanych maksymalnie - 18 pkt,

-     osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska    

      szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu - 3 pkt. 

3. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, przyjmowani są do szkoły w pierwszej kolejności.

4.  W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie rekrutacyjnym, pierwszeństwo na etapie drugim posiadają kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, na etapie trzecim bierze się pod uwagę poniższe kryteria o jednakowej wartości punktowej:

a) wielodzietność rodziny kandydata (troje i więcej dzieci),

b) niepełnosprawność kandydata,

c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

 f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

g) objęcie kandydata pieczą zastępczą.  Wymienione wyżej dodatkowe kryteria, stosowane na trzecim etapie postępowania mają jednakową wartość.

6. W przypadku uczniów zwolnionych przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej   z egzaminu gimnazjalnego z przyczyn losowych lub zdrowotnych, do wyliczenia sumy punktów pod uwagę brane są oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.  

W oddziałach punktowane będą następujące przedmioty:

Klasa 1A  medialna z edukacją filmową:

-język polski;

-matematyka;

-język obcy;

-historia lub WOS;

Klasa 1B  artystyczna z edukacją plastyczną:

-język polski;

-matematyka;

-historia lub WOS;

-plastyka lub muzyka;

Klasa 1C  biologiczno-chemiczna z edukacją prozdrowotną i warsztatami laboratoryjnymi z biologii i chemii:

-język polski;

-matematyka;

-biologia;

-chemia lub geografia, lub fizyka;

Klasa 1D  humanistyczna z edukacją prawną i europejską:

-język polski;

-matematyka;

-język obcy;

-historia lub WOS: 

 Terminy postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadgimnazjalnych 

1. Kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej składa podanie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez niego warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.w terminie od 1 czerwca do 21 czerwca 2017 r. Kandydat może w tym czasie dokonać zmiany decyzji o wyborze i przenieść podanie do innej szkoły. 

2.Do 22 czerwca 2017 r. następuje weryfikacja przez komisję rekrutacyjną dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

3.  Od 23 czerwca do 27 czerwca 2017 r.  uczniowie uzupełniają wnioski o przyjęcie do szkoły o kopię świadectwa ukończenia gimnazjum oraz kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

4. Do 30 czerwca 2017 r. następuje weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły do 7 lipca 2017 r.

6. Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej do 18 lipca 2017 r.

6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do 19 lipca 2017 r. 

 7. Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej kuratora oświaty  o liczbie wolnych miejsc w szkole do 20 lipca 2017 r.