Regulamin Samorządu Uczniowskiego V LO

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 Regulamin Samorządu Uczniowskiego

V Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Heweliusza w Legnicy

Rozdział I: POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły: V Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Heweliusza w Legnicy.

§ 2

Samorząd uczniowski, działający w V Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Heweliusza w Legnicy, zwany dalej SU, działa na podstawie Ustawy o systemie oświaty z dn. 7 IX 1991 r. (Dz.U. z 1991 r., nr 95, poz. 425 z późniejszymi zmianami), Statutu Szkoły oraz niniejszego Regulaminu.

 

Rozdział II: CELE DZIAŁALNOŚCI SU

§ 3

Do głównych celów działalności SU należą:

 a. promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności na rzecz podejmowania wspólnych decyzji w sprawach szkoły,

 b. przedstawianie dyrekcji, radzie pedagogicznej oraz radzie rodziców wniosków, opinii i potrzeb uczniów we wszystkich sprawach szkoły,

 c. zwiększanie aktywności uczniowskiej, rozwijanie zainteresowań uczniów

i realizowanie własnych pomysłów dla wspólnego dobra,

 d. promowanie wiedzy na temat praw uczniów i czuwanie nad ich przestrzeganiem,

 e. organizowanie i zachęcanie uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej, naukowej w szkole,

 f. reprezentowanie działalności SU przed dyrekcją, radą pedagogiczną, radą rodziców i innymi organami.

Rozdział III: OPIEKUN SU

§ 4

Opiekę nad pracą SU sprawuje Opiekun SU.

§ 5

Opiekuna SU wybiera ogół uczniów w szkole. Wybory Opiekuna SU są równe, tajne, bezpośrednie, powszechne. Prawo kandydowania przysługuje wszystkim nauczycielom.

Kadencja Opiekuna SU trwa rok, tyle ile kadencja Przewodniczącej/Przewodniczącego SU.

§ 6

Opiekun SU wspomaga jego działalność poprzez:

a. wsparcie SU w sprawach merytorycznych i organizacyjnych,

 b. inspirowanie uczniów do działania,

 c. pośredniczenie w relacjach SU z dyrekcją oraz radą pedagogiczną.

 

Rozdział IV: ORGANY SU - KOMPETENCJE, ZADANIA, STRUKTURA.

§ 7

Do wybieralnych organów SU należą:

1. Przedstawiciele Samorządów Klasowych.

2. Zarząd Samorządu Uczniowskiego.

3. Rzecznik Praw Ucznia

Ich kadencja trwa 1 rok. Funkcje pełnione w wybieralnych organach SU nie mogą być łączone.

§ 8

Przedstawiciele Samorządów Klasowych:

a. identyfikują potrzeby uczniów,

b. inspirują i zachęcają uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej, naukowej w szkole,

c. informują uczniów o działalności Zarządu SU.

Zebranie ogólne Przedstawicieli Samorządów Klasowych wszystkich klas w szkole nazywane jest Radą Samorządów Klasowych.

 § 9

 

Do obowiązków Przedstawicieli Samorządów Klasowych należy:

 a. uczestnictwo w pracach i realizacja celów SU,

 b. stosowanie się w swojej działalności do wytycznych Zarządu SU lub dyrekcji,

 c. troska o wysoki poziom organizacyjny i dobrą atmosferę podczas pracy SU,

 d. włączanie uczniów w ogólnoszkolne działania SU.

§ 10

 Do kompetencji Przedstawicieli Samorządów Klasowych należy:

 a. współpraca z Zarządem SU i Opiekunem SU,

 b. opiniowanie planu działań i konkretnych inicjatyw Zarządu SU,

 c. zgłaszanie propozycji działań dla Zarządu SU,

 d. kontrolowanie zgodności działań Zarządu SU z niniejszym Regulaminem oraz Statutem Szkoły

 e. rozpatrywanie i opiniowanie semestralnych i rocznych sprawozdań Przewodniczącego SU z działalności SU i innych spraw wniesionych przez członków Zarządu SU pod obrady.

 Obrady Przedstawicieli Samorządów Klasowych zwoływane są przez Przewodniczącego Zarządu SU lub na żądanie co najmniej połowy członków Przedstawicieli Samorządów Klasowych przynajmniej raz na kwartał.

§ 11

 

Do kompetencji Zarządu SU należy:

 a. koordynowanie, inicjowanie i organizowanie działań uczniowskich,

 b. opracowanie rocznego planu działania SU,

 c. identyfikacja potrzeb uczniów i odpowiadanie na te potrzeby,

 d. przedstawianie dyrekcji, radzie pedagogicznej, radzie rodziców wniosków, opinii, sugestii członków SU,

 e. sprawuje opiekę nad Kroniką szkoły, wskazując co miesiąc inną klasę, która przez okres następnych 4 tygodni sporządza wpisy do Kroniki, zdając relację ze szkolnych wydarzeń,

 f. zbieranie i archiwizowanie bieżącej dokumentacji SU.

 Obrady Zarządu SU zwoływane są przez Przewodniczącego Zarządu SU lub na żądanie co najmniej połowy członków Zarządu SU lub Opiekuna SU przynajmniej raz w miesiącu.

§ 12

 Do obowiązków członków Zarządu SU należy:

 a. uczestnictwo w pracach Zarządu SU i realizacja celów SU,

 b. stosowanie się w swojej działalności do wytycznych dyrekcji,

 c. uwzględnianie w swojej działalności potrzeb uczniów,

 d. troska o wysoki poziom organizacyjny i dobrą atmosferę podczas pracy SU,

 e. włączanie uczniów w ogólnoszkolne działania Zarządu SU.

§ 13

 Zarząd SU składa się z:

 1. Przewodniczącej?Przewodniczącego SU,

 2. Wiceprzewodniczącej/Wiceprzewodniczącego SU,

 3. Skarbnika,

 4. Rzecznika Praw Ucznia

 5. Stałych członków Zarządu, stanowiących kierownictwo wybranych przez siebie sekcji (tablica SU, social media, sprzęt ).

§ 14

 Przewodniczący SU:

 a. kieruje pracą Zarządu SU,

b. reprezentuje SU wobec dyrekcji szkoły, rady pedagogicznej, rady rodziców oraz innych organizacji,

 c. przedstawia uczniom, dyrekcji, radzie pedagogicznej, radzie rodziców plan pracy Zarządu SU oraz sprawozdanie końcowe z działalności SU,

 d. zwołuje i przewodniczy zebraniom Zarządu SU oraz Rady Samorządów Klasowych,

 e. podczas każdego z zebrań Zarządu SU oraz Rady Samorządów Klasowych wskazuje inna osobę sporządzającą notatkę z obrad, która zostaje dodana do archiwum dokumentacji SU.

§ 15

 Skarbnik Zarządu:

 a. gromadzi środki finansowe,

 b. corocznie przestawia sprawozdanie finansowe dyrekcji, Zarządowi SU oraz Radzie Samorządów Klasowych.

 § 16

 

Podział obowiązków i zadań w poszczególnych obszarach (sekcjach) działań stałych członków Zarządu SU zostaje ustalony na pierwszym posiedzeniu Zarządu.

 § 17

 

1. Wybieralne organy SU podejmują decyzje większością głosów w obecności co najmniej połowy członków.

 2. Decyzje Przedstawicieli Samorządów Klasowych oraz Zarządu SU mogą być uchylone przez dyrekcję szkoły gdy są sprzeczne z prawem lub statutem szkoły.

 

Rozdział V: ORDYNACJA WYBORCZA

§ 18

 Organy wybieralne SU: Zarząd SU, Przedstawiciele Samorządów Klasowych oraz Opiekun SU wybierani są co roku na początku II semestru danego roku szkolnego lub na koniec pierwszego semestru danego roku szkolnego, po wystawieniu ocen klasyfikacyjnych na I semestr. Wybory do organów SU są równe, tajne, powszechne, bezpośrednie i większościowe.

§ 19

 Prawo głosowania (czynne prawo wyborcze) posiada każdy uczeń szkoły. Uczeń zawieszony w prawach ucznia nie ma prawa do głosowania.

§ 20

 Prawo kandydowania (bierne prawo wyborcze) na:

 a. stałego członka Zarządu SU – posiada każdy uczeń szkoły,

 b. Przedstawiciela Samorządu Klasowego – posiada każdy uczeń danej klasy,

 c. Opiekuna SU – posiada każdy członek rady pedagogicznej.

 § 21

Wybory Przedstawicieli Samorządów Klasowych odbywają się najpóźniej na 3. godzinie wychowawczej w nowym roku szkolnym. Nad ich prawidłowym przebiegiem czuwa wychowawca. Przedstawicielem Samorządu Klasowego zostaje osoba, która w głosowaniu uzyskała największą ilość głosów.

 § 22

 

Ogólnoszkolne wybory do Zarządu SU oraz Opiekuna SU przeprowadza Szkolna Komisja Wyborcza w skład której wchodzi 1 losowo wybrany przedstawiciel każdej klasy, który nie jest kandydatem.

§ 23

 

Szkolna Komisja Wyborcza powoływana jest na 3 tygodnie przed ustalonym przez dyrekcję szkoły terminem wyborów. Do jej obowiązków należy:

 a. przyjęcie zgłoszeń od kandydatów,

 b. określenie i ogłoszenie nazwisk kandydatów oraz zasad prowadzenia kampanii wyborczej przynajmniej na 2 tygodnie przed terminem wyborów,

 c. przygotowanie wyborów,

 d. ogłoszenie terminu i miejsca wyborów,

 e. przeprowadzenie wyborów,

 f. obliczenie głosów,

 g. sporządzenie protokołu z wyborów i ogłoszenie ich wyników.

§ 24

 Ogólnoszkolne wybory dokonują się w następujący sposób:

 1. Kandydaci prowadzą kampanię wyborczą w czasie 2 tygodni przed ustalonym przez dyrekcję szkoły terminem wyborów i według zasad określonych przez Szkolną Komisję Wyborczą.

 2. Na kartach do głosowania nazwiska kandydatów do Zarządu SU oraz na Opiekuna SU umieszczone są w kolejności alfabetycznej.

 3. Głosowanie dokonuje się poprzez stawienie się przed Szkolną Komisją Wyborczą w określonym miejscu i terminie, przedstawienie legitymacji uczniowskiej członkom Komisji, złożenie podpisu na liście oraz wypełnienie kart do głosowania wg instrukcji na niej zamieszczonej i wrzucenie karty do urny wyborczej.

 4. Opiekunem SU zostaje nauczyciel, który otrzymał największą liczbę głosów.

 5. Członkami Zarządu SU zostaje pierwszych 3 osoby, które otrzymały największą liczbę głosów.

 6. Przewodniczącym Zarządu SU zostaje osoba, która otrzymała największą liczbę głosów w głosowaniu spośród wszystkich wybranych członków Zarządu SU.

 7. Wiceprzewodniczącym Zarządu SU zostaje osoba, wskazana do współpracy na tym stanowisku przez Przewodniczącą?Przewodniczącego. Najczęściej jest to osoba, która otrzymała drugą w kolejności liczbę głosów spośród wszystkich wybranych członków Zarządu SU, jednak nie jest to warunek niezbędny.

 8. Jeżeli ze względu na równość liczby głosów oddanych na kandydatów zaistnieje trudność w dzieleniu mandatów, Szkolna Komisja Wyborcza zarządza wybory uzupełniające.

§ 25

 1. Mandat członka Zarządu SU oraz Przedstawiciela Samorządu Klasowego wygasa w razie:

 a. rezygnacji,

 b. końca kadencji,

 c. po ukończeniu nauki w szkole.

 2. Mandat Opiekuna SU wygasa w razie:

 a. rezygnacji,

 b. końca kadencji,

 c. odwołania decyzją dyrekcji szkoły lub rady pedagogicznej.

 3. Jeśli wygaśnięcie mandatu następuje w trakcie kadencji:

 a. w miejsce Przedstawiciela Samorządu Klasowego – samorząd klasowy powołuje osobę pełniącą jej obowiązki na czas określony lub przeprowadza uzupełniające wybory,

 b. w miejsce stałych członków Zarządu SU - Zarząd SU powołuje osoby pełniące ich obowiązki na czas określony lub przeprowadza uzupełniające wybory powszechne,

 c. w przypadku Przewodniczącego Zarządu SU – na czas określony obowiązki Przewodniczącego pełni Wiceprzewodniczący lub przeprowadza się uzupełniające wybory powszechne,

 d. w przypadku wygaśnięcia mandatu Opiekuna SU – Zarząd SU w ciągu miesiąca od chwili wygaśnięcia mandatu przeprowadza uzupełniające wybory powszechne, a w tym czasie obowiązki Opiekuna pełni tymczasowo dyrektor szkoły.

 Rozdział VI: POSTANOWIENIA KOŃCOWE – TECHNICZNE

§ 26

 1. Zmiany Regulaminu SU można dokonać podczas wspólnych obrad Przedstawiciele Samorządów Klasowych i Zarządu SU na wniosek Przewodniczącego SU, Opiekuna SU, dyrekcji szkoły lub co najmniej połowy członków Zarządu SU lub Rady Samorządów Klasowych.

 2. Uchwała o zmianie Regulaminu wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od daty jej podjęcia.

 3. Niniejszy Regulamin uchwalony został przez Komitet Założycielski SU w dn. 20 marca 2017 r. i wchodzi w życie z dn. 1 kwietnia 2017 r.